เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

กฎหมาย

- พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

- พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑

- กฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหาร

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย

- ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยการควบคุมและแยกประเภทกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

- ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย

- ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

- นโยบายคุกกี้ของกองบัญชาการกองทัพไทย