เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 28 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเทิดเกียรติข้าราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2566 โดยมีพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยพิธีฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ จำนวน 118 นาย โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ และเสียสละ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีความทันสมัย และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไป