เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

การเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐของ บก.ทท. ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ data.go.th

 

ลำดับ ชื่อชุดข้อมูล URLs หมายเหตุ

สารบัญข้อมูลความสูงภูมิประเทศ ที่สำรวจด้วย LiDAR

https://data.go.th/dataset/lidar-1

 

กำหนดชื่อภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ ..๒๕๕๖

https://data.go.th/dataset/geoname-2556

 

กำหนดชื่อภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ ..๒๕๕๐

https://data.go.th/dataset/geoname-2550

 

กำหนดชื่อภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ ..๒๕๔๖

https://data.go.th/dataset/geoname-2546

 

ระบบจัดการสืบค้นภาพถ่ายทางอากาศ

https://data.go.th/dataset/aerial-photo-database

 

ระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ

https://data.go.th/dataset/gnss-web

 

สารบัญแผนที่ มาตราส่วน :๒๕๐๐๐๐ ชุด ๑๕๐๑ ของประเทศไทย

https://data.go.th/dataset/index1501

 

สารบัญแผนที่ฐาน มาตรส่วน :๕๐๐๐๐ ชุด L7018

https://data.go.th/dataset/l7018_index

 

รายการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

https://data.go.th/dataset/royal-project

 
๑๐

สถิติการจัดส่งกำลังเป็นบุคคลไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติตามบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List)

https://data.go.th/dataset/j3-on-call-list

 
๑๑

ข้อมูลรอบด้าน ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

https://data.go.th/dataset/pko-data