เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 กันยายน 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น จำนวน 116 คน ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพล จำนวน 5 นาย นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 52 นาย นายทหารประทวน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน 59 คน พร้อมทั้งผู้แทนส่วนราชการที่มีผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
 
หน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ
ลำดับที่ 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ลำดับที่ 2 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
ลำดับที่ 3 สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
 
หน่วยในพื้นที่ภูมิภาค
ลำดับที่ 1 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ลำดับที่ 2 กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ลำดับที่ 3 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับกำลังพลและหน่วยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทั้งยังเป็นแบบอย่างอันดียิ่งให้กับกำลังพลได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ สืบไป