เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) และครบรอบ 106 ปี โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมพร้อมกับภาครัฐทั่วประเทศ ในการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ใน ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับ การจัดกิจกรรมฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจ เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ โดย ประเทศไทยเคยใช้ธงชาติหลายรูปแบบ แต่จากหลักฐานที่ปรากฎก่อนปี พ.ศ.2325 ทำให้ทราบว่าไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาติไทย ได้เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปี พ.ศ. 2394 เริ่มใช้ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัญลักษณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชบัญญัติธงชาติ พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า "ธงไตรรงค์" การพระราชทานธงชาติไทย จึงเป็นการสะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจในเอกราชอธิปไตยของชาติไทย มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพ ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และศูนย์รวมพลังความรักชาติของคนไทยทุกคนและถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และกำหนดให้ประดับธงชาติในวันดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย