เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

:: ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพไทย ::

แผนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนบังคับบัญชา
  สำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย (สน.บก.บก.ทท.)
  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปร.)
  สำนักเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย (สลก.บก.ทท.)
  สำนักงานจเรทหาร (สจร.ทหาร)
  สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.ทหาร)
  สำนักงานพระธรรมนูญทหาร (สธน.ทหาร)
  สำนักสวัสดิการทหาร (สสก.ทหาร)
  สำนักยุทธโยธาทหาร (สยย.ทหาร)
  ศูนย์ไซเบอร์ทหาร (ศซบ.ทหาร)

ส่วนเสนาธิการร่วม

 

กรมกำลังพลทหาร (กพ.ทหาร)

  กรมข่าวทหาร (ขว.ทหาร)
  กรมยุทธการทหาร (ยก.ทหาร)
  กรมส่งกำลังบำรุงทหาร (กบ.ทหาร)
  กรมกิจการพลเรือนทหาร (กร.ทหาร)
  กรมการสื่อสารทหาร (สส.ทหาร)
  สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (สปช.ทหาร)
ส่วนปฏิบัติการ
  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 1 (สนภ.1 นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 2 (สนภ.2 นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 3 (สนภ.3 นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 4 (สนภ.4 นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 5 (สนภ.5 นทพ.)
  - สำนักงานทหารพัฒนา (สทพ.นทพ.)
  ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.)
  ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.)
ส่วนกิจการพิเศษ
  กรมสารบรรณทหาร (สบ.ทหาร)
  กรมการเงินทหาร (กง.ทหาร)
  กรมแผนที่ทหาร (ผท.ทหาร)
  กรมยุทธบริการทหาร (ยบ.ทหาร)
  กรมกิจการชายแดนทหาร (ชด.ทหาร)
ส่วนการศึกษา
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
  โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.)
  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (รร.ชท.สปท.)