เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

 

 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ

         - คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
         - คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
         - คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

         - คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
         - คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 
 


ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง    

         - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

                     รอบ 9 เดือน
                            รายงานการประเมินผลตนเองของกองบัญชาการกองทัพไทย (SAR Card)
                            
รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

                     รอบ 12 เดือน
                               รายงานการประเมินผลตนเองของกองบัญชาการกองทัพไทย (SAR Card)
                            รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

           - 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

                     รอบ 6 เดือน
                            รายงานการประเมินผลตนเองของกองบัญชาการกองทัพไทย (SAR Card)
                            รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


                     รอบ 9 เดือน
                            รายงานการประเมินผลตนเองของกองบัญชาการกองทัพไทย (SAR Card)
                            รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


                     รอบ 12 เดือน
                               รายงานการประเมินผลตนเองของกองบัญชาการกองทัพไทย (SAR Card)

                            รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
  
           - 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

                     รอบ 6 เดือน
                            รายงานการประเมินผลตนเองของกองบัญชาการกองทัพไทย (SAR Card)
                            รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

                     รอบ 12 เดือน
                            รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


           - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560            
                     รอบ 5 เดือน
                            รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

                     รอบ 10 เดือน
                            รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

                     รอบ 12 เดือน
                            รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

           - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                     รอบ 6 เดือน
                            รายละเอียดการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

                           การใช้จ่ายงบประมาประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                            - กราฟผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                            - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                            - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค.60 - มี.ค.61)