เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 กันยายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ กับ พลเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 แทน พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ซึ่งพ้นวาระตำแหน่งฯ เนื่องจากเกษียณอายุราชการในโอกาสนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดพิธีรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา โดยมี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าส่วนราชการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย และผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ด้วย
 
พลเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี  สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยการทหาร Virginia Military Institute และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางทหารที่สำคัญ อาทิ หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 75 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 นอกจากนี้ พลเอก ทรงวิทย์ ฯ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร อาทิ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 รองเสนาธิการทหารบก หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด